อาจารย์

อาจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์  ฟักคำ

หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. of Health Science
Master of Science (Health Education)
Bachelor of Science (Applied Thai Traditional Medicine)
Bachelor of Science (Health Education)

Position
Chair,  Applied Thai Traditional Medicine
Administrative Affairs

04. 2018