บุคลากร

อาจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ

หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. of Health Science
Master of Science (Health Education)
Bachelor of Science (Applied Thai Traditional Medicine)
Bachelor of Science (Health Education)

Position
Chair,  Applied Thai Traditional Medicine
Administrative Affairs

No Data

01. 2018