หลักสูตรปริญญาโท

ปริญญาโท (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)

...หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)...
Master of Science
วท.ม. / M.S.

หลักสูตร 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

- หมวดวิชาพื้นฐาน - หน่วยกิต
- หมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
04. 2018