วันเสาร์, 16 พฤษภาคม 2558 03:55

เอกสารประกอบการเรียนการสอน Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)
รายวิชา
ภาคเรียนที่1/57 ATM5102 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย ATM5202 การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพในการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ATM5101 วิธีการทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ATM5001 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2 ATM5002 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 ATM 5103 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ ATM 5104 วิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่2/57 ATM5201 การบูรณาการเวชสาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ATM5204 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ในระบบสุขภาพ:สถาณการณ์และแนวโน้ม ATM5203 พื้นฐานทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ในการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ATM5307 ทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์ ATM5401 วิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่3/57 ATM5205 สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ATM5305 การจัดการองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย ENG5101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
Read 952 times Last modified on วันเสาร์, 16 พฤษภาคม 2558 04:12
01. 2018