วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2558 03:07

มคอ.3 ปริญญาเอก Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

     ภาคเรียนที่ 1
ATM9001  บูรณาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1
ATM9003  ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง
ATM9102  ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ATM9304  บูรณาการการแพทย์แผนไทย

     ภาคเรียนที่ 2
ATM9002  บูรณาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
ATM9106  การวางแผนและประเมินผลงานแพทย์แผนไทยประยุกต์
ATM9104  วิทยาการการแพทย์แผนไทยประยุกต์ขั้นสูง
ATM9103  ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์

     ภาคเรียนที่ 3
ATM9309  การสร้างเสริมสุขภาพและการแพทย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์
ATM9105  สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยเฉพาะแขนง


Read 880 times Last modified on วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2558 09:51
04. 2018