ฝึกปฎิบัติการทางเภสัชกรรมไทย เรื่องการสุมยา และการสะตุยา


            เภสัชกรรมไทยเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง ในหลักวิชาการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยทุก
คนต้องมีความรู้ในด้านนี้ จึงสามารถประกอบวิชาชีพรักษาผู้ป่วยได้ ตามหลักวิชาการแพทย์แผน
ไทย ผู้เป็นแพทย์จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในการปรุงยา ซึ่งก่อนปรุงยาเข้าเป็น
ตำรับแพทย์จะต้องมีการเตรียมตัวยาต่างๆ ตามกรรมวิธีการปรุงยาแบบโบราณ โดยวันนี้ อาจารย์
สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ นำทีมโดย อาจารย์นรินทร์ กากะทุม อาจารย์กิ่งแก้ว  แจ้งสวัสดิ์
และอาจารย์กิตติศักดิ์ จันทร์สุข มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้น
ปีที่ 3 ได้ฝึกปฎิบัติการทางเภสัชกรรมไทย เรื่องการสุมยา และการสะตุยา โดยการ การสุมยาเป็น
การนำยาที่ได้ปรุงเป็นตำรับแล้ว มาใส่รวมกันในหม้อดินปิดฝาหม้อให้มิดชิด นำไปสุมไฟร้อนจัด
(สุมไฟด้วยฟืน) จนยากลายเป็นสีดำ (เป็นถ่านสีดำ) ซึ่งในวันนี้นักศึกษาได้ทำการสุมยามหานิล ซึ่ง
มีสรรพคุณ แก้ไข้ แก้กระหายน้ำ แก้หัด อีสุก อีใส อีกทั้งยังได้ฝึกปฎิบัติการ การสะตุรงทอง ดินสอ
พอง และเกลือ ซึ่งเป็นการทำให้ตัวยามีฤทธิ์อ่อนลง หรือ ทำให้พิษของตัวยาน้อยลง หรือทำให้ตัว
ยานั้นสะอาดขึ้น หรือทำให้ตัวยานั้นสะอาดปราศจากเชื้อโรค หรือ ทำให้ตัวยานั้นสลายตัวลง ก่อน
นำไปใช้ปรุงเป็นตำรับ  ทั้งนี้การเรียนปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา เภสัชกรรมไทย
และฝึกปฏิบัติ 4 (ATM 4304)01. 2018