เรียนปฏิบัติการการผลิตยาภายนอก


                       การเรียนการสอนในกลุ่มรายวิชาเภสัชกรรมไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นอกจากมีการเรียนภาคทฤษฏี
แล้ว  ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมแผนไทย ภายใต้การควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาสมุนไพร เน้นการปฏิบัติในการเตรียมหรือปรุงยา
จากสมุนไพร วิธีการหรือใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งวันนี้นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์
ชั้นปีที่ 3 ได้มีการเรียนปฏิบัติการการผลิตยาภายนอก คือ ยาหม่อง และ ยาอีมัลชั่น จากน้ำมัน
มหาจักร ซึ่งผ่านกระบวนการเคี่ยวมาอย่างพิถีพิถันด้วยน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ พร้อมทั้งการผลิตผลิต
ภัณฑ์สบู่เหลว และสบู่ก้อน ซึ่งในส่วนผสมมีการเติม สารสกัดขมิ้นชันลงไปด้วย เพื่อเพิ่ม
สรรพคุณในการดูแลสุขภาพและผิวพรรณ การเรียนปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา
เภสัชกรรมไทยและฝึกปฏิบัติ 4 (ATM 4304)  นำทีมโดย อาจารย์นรินทร์ กากะทุม อาจารย์กิ่ง
แก้ว  แจ้งสวัสดิ์ และอาจารย์กิตติศักดิ์ จันทร์สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์


 
04. 2018