หน้าหลัก > ประกาศ > Student > กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แก่นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่4
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แก่นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่4

admin atm
2024-05-28 11:32:22

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แก่นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่4

 หลังจากผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนำเสนอกรณีศึกษา ณ โรงพยาบาลแหล่งฝึก และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา