หน้าหลัก > ประกาศ > Student > การรับสมัครสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination)
การรับสมัครสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination)

admin atm
2024-05-28 13:18:23

????????การรับสมัครสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566