หน้าหลัก > กิจกรรม > International Conference on Education, Business, Technology and Social Sciences Hong Kong , Special administrative regions of China
International Conference on Education, Business, Technology and Social Sciences Hong Kong , Special administrative regions of China

admin atm
28 พ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นางสาวมณฑ์สิริ จีระศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Education, Business, Technology and Social Sciences ณ Hong Kong , Special administrative regions of China 

???? โดยนำเสนอผลงานหัวข้อวิจัยเรื่อง "THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SUNSCREEN GEL FROM THE ACANTHUS BRACTEATUS VAHL EXTRACT PRODUCT" 


#แพทย์แผนไทยประยุกต์สวนสุนันทา 

#แพทย์แผนไทยประยุกต์ #ATMSSRU