หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > Comprehensive Examination2567
Comprehensive Examination2567

admin atm
2024-05-28 11:25:27

วันที่ 27-28 เมษายน 2567 

????สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

✍️จัดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

????ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

On April 27-28, 2024,

Applied Thai Traditional Medicine College of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University Samut Songkhram Campus.

Organize a Comprehensive Examination, or knowledge evaluation test, for Graduate Program in Applied Thai Traditional Medicine students in Round 2, of the academic year 2023.

at the College of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University Samut Songkhram Campus

#ssru #ssruswitch #prssru

#วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

www.ssru.ac.th

www.ahs.ssru.ac.th

Twitter:ahsssru

Instagram:ahs.ssru

Youtube:ahs@ssru.ac.th

โทร. 034-773904-5