อาจารย์และบุคลากร


รายชื่ออาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

วุฒิ

หมายเหตุ

1

ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ
Dr. Suparak Fakkham
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สุขศึกษา)
Bachelor of Science (Health Education)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สุขศึกษา)
Master of Science (Health Education)
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
Ph.D. of Health Science2

นายนรินทร์ กากะทุม
Narin Kakatum
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
-วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( การแพทย์แผนไทยประยุกต์ )
Master of Science (Applied Thai Traditional Medicine)

3

นางสาวชมัยพร ครองโม่ง
Chamiporn kongmong
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

4

นางสาวเสาวรส โพธิเศรษฐ
Sowwaros Potised
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

5

นายกิตติศักดิ์ แคล้ว จันทร์สุข
Kitthisak Khlaeo Chansukh
- แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science (M.Sc.)

6

นางสาววรรณี พรมด้าว
Wannee Promdao
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

7

นางสาวอนงค์นุช ทุมปัด
Anongnooch Tumpad
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

8

นายแสงสิทธิ์ กฤษฎี
Saengsit Kritsadee
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

9

นายผลึกพล ตาบทิพย์วรรณ
Paleukpon Tabtipwon
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

10

นางสาวสลิลทิพย์ ตันปัน
Salinthip Tanpan
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

11

นางสาวดลพร วงศ์ประสาร
Donlaphorn Wongphasarn
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)
Master of Science (Anatomy)

12

นางสาวชนกพร ปานจินดา
Chanokporn Panchinda
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science (M.Sc.)

13

นางสาวเพียงเพ็ญ ภักดีกำจร
Piangpen Pukdeekumjorn
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science (M.Sc.)

 

14

นางสาวรสรณ์รดี ภาคภากร
Rasornradee Pakpakorn
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science (M.Sc.)

15

นางสาวกิ่งแก้ว แจ้งสวัสดิ์
Kingkaew Jangswad
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

16

ว่าที่ ร.ต. หญิง นันทวดี แหวนวงค์
Nuntawadee Wanwong
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

17

นางสิริภา แหยมมี
Siripa Yammee
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

18

นางสาวนงนุช บุญแจ้ง
Nongnuch Boonjang
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

19

ปภาวี สุขดี
Papawee Sookdee
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
-วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( การแพทย์แผนไทยประยุกต์ )
Master of Science (Applied Thai Traditional Medicine

 

20

นายศิวพจน์ ศรีพวงเพชร
Siwapot  sripongpet
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

21

นางสาวจรินทร์ธร ฟักคำ
Charinthorn Fakkham
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

22

นางสาวฐิติยา พรมมาวันนา
Thitiya  Phommawanna
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

23

นางสาวพันธ์ทิภา พุทธเมฆ
Phanthipha Phuttamek
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
 

 

24

กฤตาณัฐ แพงจันทร์
Krittanat Phaengchan
-แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine