หลักสูตรและการเรียนการสอน


การแพทย์แผนไทยประยุต์บัณฑิต

ปรัชญาของหลักสูตร

           หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ และวิสัยทัศน์ ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาทางการแพทย์ของไทยกับวิชาการแพทย์แผนปัจจุบัน มีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการรักษาโรค การป้องกันโรค การฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน พร้อมถึงคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีงาม ต่อการประกอบวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

                                (1) เพื่อผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สามารถผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์แผนปัจจุบันเข้ากับความรู้ทางการแพทย์ของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีมาตรฐานในการรักษาโรค และเป็นสากล

                                (2) มีความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ด้วยตนเองการติดตามวิทยาการใหม่ ๆ และมีสรรถนะในการทำการศึกษาวิจัย

                                (3) มีความสามารถในการจัดการ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยใช้กระบวนการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม เป็นระบบและครบวงจร

                                (4) มีจิตสำนึกในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย และให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ชุมชน จนถึงสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน

                                 (5) มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์

 สายวิทย์-คณิต

2. มีความประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือต่อการประกอบวิชาชีพ

3. มีคุณสมบัติอื่น ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ระยะเวลาการศึกษา

                ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา และให้ศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เรียนไม่น้อยกว่า
โครงสร้างหลักสูตร

149

หน่วยกิต
       (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า

32

หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา

9

หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 

6

หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

17

หน่วยกิต
       (2)  หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ

111

หน่วยกิต
วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน

46

หน่วยกิต
  • วิชาพื้นฐานปรีคลินิก
หน่วยกิต


 วิชาพื้นฐานคลินิก
หน่วยกิต


วิชาการแพทย์แผนไทย

65

หน่วยกิต
 วิชาเวชกรรมไทย
 15  หน่วยกิต


 วิชาเภสัชกรรมแผนไทย
 หน่วยกิต


 วิชาหัตถเวชกรรมไทย
 หน่วยกิต


 วิชาผดุงครรภ์ 
 หน่วยกิต


 วิชาบูรณาการการแพทย์แผนไทย
       14  หน่วยกิต


       (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 

6

หน่วยกิต