เกี่ยวกับสาขา


ประวัติความเป็นมา 

          การแพทย์แผนไทย (โบราณ) เป็นสมบัติอย่างหนึ่งของชาติ  เป็นภูมิปัญญาที่ใช้ควบคู่กับการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  การแพทย์แผนไทยได้ทำประโยชน์ในด้านการรักษาและการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนคนไทยมาแต่ครั้งโบราณกาล โดยใช้ระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic health care System) ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพ การรักษาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจพร้อมทั้งคำนึงถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างวิชาแพทย์แผนไทย กับวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาแพทย์แผนปัจจุบัน  เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยประยุกต์” การเรียนการสอนที่ผสมผสานวิชาดังกล่าวนี้ทำให้แพทย์แผนไทยประยุกต์มีกลไกในการจัดสรรเทคนิค  มีวิธีการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง  พร้อมทั้งสามารถดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับสุขภาพของผู้ป่วย นอกจากนี้การแพทย์แผนไทยประยุกต์ยังเป็นการเชื่อมประสานระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจประยุกต์ ใช้องค์ความรู้เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้ป่วย และทำให้การแพทย์แผนไทยประยุกต์พัฒนาต่อไปจนถึงระดับสากล การผสมผสานระบบการแพทย์ทั้งสองนี้ในการบริการด้านสาธารณสุข มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ในการใช้ภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ในการดูแลสุขภาพ การช่วยเหลือประเทศชาติในด้านการลดการเสียดุลทางการค้า การนำเข้ายาและเวชภัณฑ์จากต่างประเทศ และช่วยให้รัฐบาลสามารถแพร่กระจายความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขออกไปถึงประชาชนได้กว้างขวางมากขึ้น

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญดังกล่าว จึงเห็น สมควรจัดให้มีการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เมื่อวันที่ ๒๗  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน  ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเอง และดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยการใช้ชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับสภาวะสังคมไทย ซึ่งการแพทย์แผนไทย ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมสุขภาพของคนไทยที่อยู่คู่ชาติไทยเสมอมาตราบจนเท่าทุกวันนี้